บทนำ การบังคับสัตว์ การตรวจประวัติสัตว์ การตรวจร่างกายสัตว์ การเก็บตัวอย่างเลือด เทคนิคการ

ตรวจโรคที่จำเป็น การเก็บตัวอย่างน้ำนม การตรวจเครื่องรีดนม การล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์ การตรวจระบบ

สืบพันธุ์ด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ การเตรียมตัวสัตว์เคี้ยวเอื้องเพื่อศัลยกรรม การตรวจตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ

การวิเคราะห์และแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การรีดน้ำเชื้อและปรเมินคุณภาพน้ำเชื้ออย่างง่าย 

การประเมินคุณภาพน้ำเชื้อด้วยวิธีพิเศษ การศัลยกรรมในโค การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลฟาร์ม การจัดการสุขภาพในฟาร์มแพะสรุปการเรียนการสอน

Skill Level: Beginner