แนวคิดและหลักการของเทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีสะอาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ อากาศ และพลังงาน เทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดและป้องกันมลพิษต่างๆ และการประยุกต์ใช้ การประเมินวัฏจักรชีวิต การลดของเสีย การเปลี่ยนของเสียเป็นให้เป็นพลังงาน เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด

Skill Level: Beginner