เรียน คุณสามารถ


จากที่ผ่านมาได้ขอให้สำนักเปิดรายวิชา AM102201 เคมีคลินิก1  ซึ่งทางสำนักได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว และทางผู้สอนได้นำข้อมูลของวิชาเข้าใน  e-learning รายวิชาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

แต่เพิ่งพบว่ามีความเข้าใจผิดเรื่องชื่อรหัสวิชา  จากรหัสวิชาที่แจ้งเปิดไปคือ 

AM102201 เคมีคลินิก1   จะเป็นรหัสของวิชา AM102201 จุลชีววิทยาหลักมูล ในขณะที่หัสวิชาที่ต้องการให้เปิดคือ AM102101เคมีคลินิก 1

จึงขอเรียนปรึกษาว่า ถ้าจะเปลี่ยนชื่อใน e-learning จากวิชา AM102201 เคมีคลินิก1 ให้เป็นรหัสวิชาที่ถูกต้อง คือ  AM102101เคมีคลินิก 1 จะได้หรือไม่ค่ะเนื่องจากตอนนี้ข้อมูลอยู่ในรหัสวิชาAM102201 เคมีคลินิก1 ทั้งหมดแล้ว 

ขออภัยในความผิดพลาดด้วยค่ะ เนืองจากเป็นรายวิชาในหลักสูตรใหม่ที่เพิ่งใช้ปีแรก และตัวเลขรหัสวิชาใกล้เคียงกันมา 


อ.ลิ่มทอง
Skill Level: Beginner