การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่สนใจ การพัฒนาเค้าโครงและการดำเนินงานวิจัย การวิเคราะห์และประมวลผลการวิจัย การเขียนรายงาน และ การนำเสนอผลงานวิจัย

Skill Level: Beginner