รายวิชา NU110 การวัดคสามรู้รวบยอดนักศึกษาพยาบาล เป็นรายวิชาที่ใช้สำหรับทบทวนความรู้ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนสำเร็จการศึกษา เพื่อใช้ในการสอบวัดความรู้รวบยอดให้ผ่านตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร 
Skill Level: Beginner