เป็นรายวิชาภาคทฤษฎี เพื่อทบทวนความรู้ นศ. ชั้นปีที่ 4  ภาคทฤษฎี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

Skill Level: Beginner