ในรายวิชานี้ผู้เรียนจะได้ทราบถึงความท้าทายในการจัดการปกครองและกิจการสาธารณะในยุคดิจิทัล กฎหมายและกติกาในการกํากับดูแลการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ กฎหมายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของประชาชน กฎหมายเกี่ยวกับความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ ทราบถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายต่อการจัดทํากิจการสาธารณะในยุคดิจิทัล ตลอดจนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติเพื่อแสวงหา จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการแก้กฎหมายเพื่อรองรับการแปรเปลี่ยนการให้บริการสาธารณะในยุคดิจิทัลของภาครัฐ 

Skill Level: Beginner