ศาสตร์ทางการพยาบาล กระบวนทัศน์ทางการพยาบาล วิธีการรู้ทางการพยาบาล การพัฒนาความรู้ทางการพยาบาล ทฤษฎีทางการพยาบาล แนวคิดและทฤษฎีอื่นที่ เกี่ยวข้องกับการพยาบาล ปรากฏการณ์ทางการพยาบาล ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ทางการพยาบาล ทฤษฎี วิจัย และปฏิบัติการพยาบาล และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการ พยาบาล แนวคิดและทฤษฎีอื่นที่เกี่ยวข้องในปฏิบัติการพยาบาล

Skill Level: Beginner