ภาพรวมของการเงินธุรกิจ บทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการการเงิน แนวคิดพื้นฐานของการเงินธุรกิจ มูลค่าของเงินตามเวลา การวิเคราะห์งบการเงินและงบกระแสเงินสด การจัดการเงินทุนหมุนเวียน ต้นทุนทางการเงิน อนุพันธ์ทางการเงิน การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียนแหล่งเงินทุนและตลาดการเงิน และการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน

Skill Level: Beginner