วัตถุประสงค์ของการวิจัยทางการเงินธุรกิจ หลักการ ระเบียบวิธี และกระบวนการวิจัย ทางธุรกิจ การค้นหาปัญหา การออกแบบวิจัย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย การกําหนดตัวอย่าง แหล่งที่มาและการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์และการนําเสนอข้อมูลการวิจัย ตลอดจนการจัดทํารายงานการ วิจัย โดยเน้นให้นักศึกษาต้องสามารถทําการวิจัย และเสนอผลงานวิจัยทางด้านธุรกิจได้

Skill Level: Beginner