เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CL402563: GOVERNMENT FINANCIAL MANAGEMENT สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษาที่ 1/2565 เท่านั้น

Skill Level: Beginner