รหัสวิชา : EN052006
ชื่อวิชา : การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณทางการผลิต
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน การวิเคราะห์พฤติกรรมของต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุน-ปริมาณ-กำไรเพื่อการตัดสินใจระยะสั้น การประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่องต้นทุนและกระแสเงินสดเพื่อการตัดสินใจในระยะยาว การจัดทำงบประมาณหลักและงบประมาณยืดหยุ่น วิธีการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์แบบงานสั่งทำและแบบช่วงการผลิต การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Introduction to cost accounting systems, analysis of cost behavior, cost-volume-profit analysis for short-run decisions, applying the concept of cost and cash-flow forlong-run decisions, master budget and flexible budget, product costing methods: job order costing and process costing, financial ratio analysis

Skill Level: Beginner