แนวคิดและหลักการของการสร้างเสริมสุขภาพ พัฒนาการสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ    กลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในประเด็นต่างๆ บทบาทและหน้าที่ของพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ

Concepts and principles of health promotion; milestone in health promotion; health promotion strategies; issue and trends in promotion and prevention; nurse’s roles and function in health promotion


Skill Level: Beginner