แนวคิด ทฤษฎี และปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตทุกช่วงวัย ปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อย เครื่องมือประเมินและคัดกรองภาวะสุขภาพจิต การตรวจสภาพจิต การส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกนในกลุ่มบุคคลทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง การให้การปรึกษาเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทางการพยาบาลสุขภาพจิต

Skill Level: Beginner