ความหมายและขอบเขตของเพศภาวะและเพศทางชีวภาพ ปัจจัยและเงื่อนไขที่ส่งผลต่อบทบาททางเพศและความสัมพันธ์หญิง-ชาย บทบาททางเพศกับการขัดเกลาทางสังคม แนวคิดและการวิเคราะห์เพศภาวะ บทบาทหญิง-ชายในสังคมมิติต่างๆ การพัฒนาสตรีและการส่งเสริมบทบาทหญิง-ชายในสังคมไทย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Meaning and scope of gender and sex, factors and conditions influencing gender roles and relations, gender roles and socialization,gender concepts and analysis, gender roles in various aspects of society, women development and gender promotion in Thai society

Skill Level: Beginner