ชื่อวิชา : หลักการทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ศึกษาหาความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบของโครโมโซมมนุษย์ การถ่ายทอดพันธุกรรม การปรับตัว เปลี่ยนแปลง ผ่าเหล่า ของโครงสร้างพันธุกรรมของมนุษย์ และโรคทางพันธุกรรมของมนุษย์
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Learning the basic knowledge about the structure and composition of human chromosomes, genetic transformation, adaptation, genetic change, genetic mutation, the structure of human genome and human genetic diseases

Skill Level: Beginner