คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนเมือง องค์ประกอบทางด้านสภาพแวดล้อมเมือง ได้แก่ การใช้ที่ดิน พื้นที่สีเขียว พื้นที่ว่าง ที่พักอาศัย ระบบการสัญจร และสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม ได้แก่วิถีชีวิตของคนเมือง ความหมาย คุณค่า เอกลักษณ์ และการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนของชุมชนเมือง
Skill Level: Beginner