คำบรรยายรายวิชา (ภาษาไทย) : การสร้างอัตราเบี้ยประกันภัยทางประกันวินาศภัยขั้นแนะนำ การกำหนดอัตราของการเสี่ยงภัยรายบุคคล การประมาณความสูญเสียโดยแยกตามการเกิดและขนาดของความเสียหาย วิธีการกำหนดเงินสำรองค่าสินไหมทดแทน

คำบรรยายรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) : Introduction to ratemaking for non-life Insurance, individual risk rating, loss estimation based on occurred loss and size of loss,  claims reserving methods


Skill Level: Beginner