หลักการของชีวเวชศาสตร์และการประยุกต์ โดยเน้นด้าน การแพทย์แม่นยำ การประยุกต์ข้อมูลด้านจีโนมิกส์ และเทคนิคโอมิกส์อื่นๆ เพื่อการสืบสวนกลไกของโรค การค้นหายาชนิดใหม่ สำหรับการรักษาโดยการแพทย์แม่นยำ การประยุกต์เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทางชีวเวชศาสตร์ ทั้งการศึกษาในหลอดทดลอง การใช้สัตว์ทดลอง การใช้เซลล์ต้นกำเนิด วิศวกรรมชีวภาพ

The principles of biomedical sciences and their applications on precision medicine. Applications of genomics and other omics techniques for investigating molecular pathogenesis of the disease,  searching of new drugs for precision medicine, application of advanced technology in biomedical sciences including in vitro, in vivo, stem cell and medical bioengineering.


Skill Level: Beginner