คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การเลือกสรรหัวข้อ การทบทวนวรรณกรรม การอ่านบทความวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์อย่างมีวิจารณญาณ ทำงานเป็นทีม การนำเสนอและมีส่วนร่วมในการอภิปรายโดยใช้ภาษาอังกฤษ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Topic selection, literature review, critical reading research articles in biomedical sciences related to dissertation, teamwork, presentation, participation and discussion in English

Skill Level: Beginner