คำอธิบายรายวิชา:

ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยในโรงพยาบาลอย่างเป็นองค์รวม โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพในระยะเฉียบพลัน เรื้อรังหรือระยะท้ายของชีวิต โดยใช้องค์ความรู้ด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ การใช้ยาในผู้สูงอายุ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ดูแล ช่วยเหลือ ฟื้นฟูสุขภาพ ส่งเสริมความสามารถในการทำหน้าที่ และการตายดีสำหรับผู้สูงอายุ

Skill Level: Beginner