เป็นรายวิชาที่ว่าด้วยการปฏิบัติด้านสัตว์เคี้ยวเอื้อง


Skill Level: Beginner