ประวัติและเนื้อหาโดยสังเขป ไมโครคอนโทรลเลอร์ฝังตัว โปรแกรมฝังตัว
ระบบปฏิบัติการเวลาจริงการคำนวณกำลังงานต่ำ การออกแบบระบบเชื่อถือได้
ระเบียบวิธีการออกแบบ วงจรชีวิต การสอบถามและวิเคราะห์ความต้องการ
ข้อกำหนด การออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม การออกแบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
แบบคู่ขนาน การทดสอบการบำรุงรักษา การบริหารโครงการ

History and overview, embedded microcontrollers, embedded programs,
real-time operating systems, low-power computing, reliable system design,
design methodologies, life cycle, requirements analysis and elicitation,
specification, architectural design, hardware/software concurrent design, testing,
maintenance, project management

Skill Level: Beginner