รหัสวิชา : IC102010
ชื่อวิชา : จริยธรรมทางธุรกิจ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ศักยภาพของนักศึกษาด้านการรับมือกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่นในสภาพแวดล้อมทางสังคม และอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งการถกปัญหาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ ธรรมชาติของชีวิตที่ดี ธรรมชาติของสังคมและธรรมชาติของความจริงอันสูงสุด
Course Description : Students’ potentialities; effectively deal with the reality of themselves and others in the social milieu; concentrates on discussion of the nature of man, the nature of the good life, the nature of society and nature of ultimate reality

Skill Level: Beginner