แคลคูลัส 2 (CaluLus II) เป็นการศึกษาการอินทิเกรตขั้นสูง  

อาจารย์พรรณรัตน์  ก้วยเจริญพานิชก์

Skill Level: Beginner