หลักการระเบียบวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การวางแผนวิจัย การออกแบบการทดลอง และการใช้สถิติเบื้องต้นในการวิเคราะห์ผลวิจัยในหัวข้อทางชีวเคมี

Skill Level: Beginner