คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : หลักการออกแบบการทดลองในงานวิจัยด้านอาหาร เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การออกแบบการทดลองแบบปัจจัยเดี่ยวและหลายปัจจัย การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การออกแบบการทดลองขั้นสูง รวมถึงปฏิบัติการวิจัยเพื่อการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล

Skill Level: Beginner