แนวคิดพื้นฐานของชีวสถิติและสถิติชีพ สถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลแจงนับ


Skill Level: Beginner