การทบทวนการเงินธุรกิจ ทฤษฎีผลตอบแทนและความเสี่ยง ต้นทุนของเงินทุน และการดำเนินงานเกี่ยวกับงบลงทุน การจัดโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม นโยบายเงินปันผล ความตึงเครียดทางการเงินและการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินการควบรวมกิจการ และทฤษฎีตัวแทนและบรรษัทภิบาล

Skill Level: Beginner