คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การคิดเชิงออกแบบ การระบุความต้องการ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์อันตราย การสร้างข้อมูลจำเพาะการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ท การออกแบบแนวความคิด การออกแบบต้นแบบและการตรวจสอบ


คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Design thinking, identify needs, gather information, stakeholder analysis, operational research, hazard analysis, specification creation, creative design, conceptual design, prototype design and verification

Skill Level: Beginner