ศึกษาความปลอดภัยและทักษะต่างๆในการปฏิบัติการทางเคมี รวมถึงศึกษาชนิดสารเคมีอันตราย สารไวไฟ สารระเบิด สารกัดกร่อน และสารกัมมันตรังสี วิธีเคลื่อนย้าย วิธีเก็บรักษา วิธีใช้ และวิธีทำลายสารเคมี การป้องกันอุบัติเหตุและโรคภัยที่เกิดจากพิษสารเคมี การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การจัดการห้องปฏิบัติการและน้ำทิ้ง การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางเคมี ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม ประวัติความเป็นมา ความหมาย หลักการและเครื่องมือของเคมีสะอาด สารตั้งต้นทางเลือก การประเมินผลกระทบ ตัวอย่างเคมีสะอาด เคมีย่อส่วน แนวโน้มในอนาคตของเคมีสะอาด

Study safety and skills in chemical operations, including the study of hazardous chemicals, flammable substances, explosive substances, corrosive substances, and radioactive substances, how to move method of storage, use and destruction of chemicals, prevention of accidents and diseases caused by chemical poisoning, first aid, laboratory and effluent management, chemical product quality control, safety and environment in industrial plants, their history, meaning, principles and tools of alternative clean chemistry, precursors, impact assessment, clean chemistry examples, micro chemistry, future trends of clean chemistry.

Skill Level: Beginner