การวัดและการวิเคราะห์ข้อมูล การรวมแรงย่อย โมดูลัสของยัง พลศาสตร์การหมุน คลื่นในเส้นเชือก การไทเทรตกรด-เบส การวิเคราะห์ปริมาณอะลูมิเนียม การตกผลึก การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชัน กรดคาร์บอกซิลิก สเตอริโอเคมีองค์ประกอบและโครงสร้างของระบบนิเวศบกและแหล่งน้ำ มลพิษสิ่งแวดล้อมและการจัดการ

Skill Level: Beginner