ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมแก่เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยรุ่นที่มีภาวะเจ็บป่วยในระยะวิกฤติและเรื้อรังโดยใช้กระบวนการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และเทคโนโลยี

การรักษาเด็กที่เจ็บป่วย การมีส่วนร่วมของครอบครัว และจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล
Skill Level: Beginner