คำอธิบายรายวิชา     :

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ภาวะสุขภาพชุมชนและการพยาบาลชุมชน การจัดการดูแลบุคคล ครอบครัว และกลุ่มรวมและกลุ่มเฉพาะต่าง ๆ ของประชากรในชุมชน

 Concept and theories related to community, community health and community health nursing care for individual, family, and aggregate and specific groups of population in community

วัตถุประสงค์รายวิชา

CLO 1

อธิบายสาระสำคัญของแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับชุมชน สุขภาพชุมชนและการพยาบาลชุมชน การดูแลสุขภาพครอบครัวในชุมชน การจัดการดูแลสุขภาพบุคคล ครอบครัว และกลุ่มเฉพาะในชุมชนได้  (Sub PLO 1.3)  K 2-3, A 1-2

CLO2

แสดงออกด้วยความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่องานที่มอบหมายและการเรียน (Sub PLO 3.1) K 2-3

CLO 3

สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยในการนำเสนอและเขียนรายงาน ได้อย่างเหมาะสม (Sub PLO 6.1) K2-3, A2-3,S2-3

CLO 4

สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างเป็นเหตุเป็นผล เคารพและยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น (Sub PLO 7.1) K2-3, A2-3,S2-3

CLO 5

สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศในการนำเสนอข้อมูลได้เหมาะสมและมีจริยธรรม (Sub PLO 8.1) K2-3, A2-3,S2-3Skill Level: Beginner