คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวความคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพ โรค บทบาทผู้ป่วย อาชีพที่เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ และการจัดระเบียบของการบริการรักษาสุขภาพในชุมชน
Skill Level: Beginner