คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ลักษณะทั่วไปของสังคมไทย แนวความคิดและทฤษฎีในการศึกษาสังคมไทย การวิเคราะห์สถาบันทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมชนบท เมืองและโลก การเปลี่ยนแปลงปัญหาและสภาวะวิกฤติต่าง ๆ และแนวทางการแก้ปัญหาในสังคมไทย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : An introduction to Thai society and its characteristics; Thai social patterns, organizations, and change; and the importance of the institution of monarchy. 
Skill Level: Beginner