กระดานข่าวการใช้งาน

ขอขอบคุณสำหรับการจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ แต่...

コーディングエラーが検出されました。プログラマによって修正される必要があります: moodle_database::get_in_or_equal() does not accept empty arrays

このエラーに関する詳細情報