กระดานข่าวการใช้งาน

ขอขอบคุณสำหรับการจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ แต่...

프로그램 오류 발견. 프로그래머 에 의해 수정되야 합니다:moodle_database::get_in_or_equal() does not accept empty arrays

이 오류에 대한 추가 정보