กระดานข่าวการใช้งาน

รบกวนหน่อยค่า

检测到源代码错误,必须由程序员修复:Exporter class is missing required related data: (mod_forum\local\exporters\post) author => mod_forum\local\entities\author

关于这个错误的更多信息