กระดานข่าวการใช้งาน

login ของ ผศ.ไชยวิทย์ฯ

检测到源代码错误,必须由程序员修复:moodle_database::get_in_or_equal() does not accept empty arrays

关于这个错误的更多信息