ข่าวและประกาศ

ASEM Conference on “Lifelong Learning: e-Learning and Workplace Learning”

ASEM Conference on “Lifelong Learning: e-Learning and Workplace Learning”

by ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี -
အကြောင်းပြန်မှု အရေအတွက်: 0
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานฯ และ ASEM Education and Research Hub for Lifelong Learning (ASEM LLL Hub) จะจัดการประชุม ASEM Conference on “Lifelong Learning:e-Learning and Workplace Learning” ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และงานวิจัยในด้านการศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง การเรียนรู้ในสถานประกอบการ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นระหว่างผู้กำหนดนโยบาย และนักวิจัยในภูมิภาคเอเชียและยุโรป อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการสร้างนโยบายเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตด้วยการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงและการเรียนรู้ ในสถานประกอบการ และเป็นการต่อยอดการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมานี้

ในการนี้ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมอะเดรียติก พาเลส กรุงเทพ ทั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านสนใจเข้าร่วมการประชุม กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 ได้ที่ maneerat@thaicyberu.go.th , chanoknan@thaicyberu.go.th หรือ โทรสาร 0-2354-5476