ข่าวและประกาศ

อีกก้าวหนึ่งของระบบ e-Learning มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อีกก้าวหนึ่งของระบบ e-Learning มหาวิทยาลัยขอนแก่น

de ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี -
Número de respuestas: 0
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ใช้ระบบ e-Leaning ในการจัดการเรียนการสอนมายาวนาน ตั้งแต่ยุคแรกๆ ที่อาจารย์ผู้สอนเริ่มเขียน web เองเป็น จนกระทั่งปัจจุบันที่มหาวิทยาลัยใช้ระบบ e-Learning เดียวกันเกือบทั้งมหาวิทยาลัย (อาจจะมีบางคณะหรืออาจารย์บางท่านใช้ระบบของตนเอง) ในการใช้งานระบบปัจจุบัน (http://e-learning.kku.ac.th/) นี้ มหาวิทยาลัยใช้โปรแกรม MOODLE (http://moodle.org/) เป็นระบบจัดการบทเรียน หรือที่เรียกว่า Learning Management System, LMS มาตั้งแต่ พ.ศ. 2549 โดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวในการจัดการ เป็นคอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ซึ่งรองรับการใช้งานได้ดีถึงปี 2551 จนกระทั่งไม่สามารถรองรับการใช้งานได้ดีในปลายปี 2551 มหาวิทยาลัยจึงได้จัดหาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใหม่ (เกือบทั้งหมด) ให้กับระบบ e-Learning เพื่อแก้ปัญหาการใช้งานพร้อมกันจำนวนมากได้ ซึ่งการติดตั้งทั้งหมดได้แล้วเสร็จลงไปวันนี้ (13 กรกฎาคม 2552) ซึ่งจะทำให้ระบบทำงานเร็วขึ้น และรองรับการใช้งานได้พร้อมกันมากขึ้น

อย่างไรก็ตามเพื่อรองรับการใช้งานของอาจารย์และนักศึกษาจำนวนที่มากขึ้น ในปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2552 นี้ มหาวิทยาลัยจะได้เพิ่มขีดความสามารถของระบบขึ้นไปอีก เพื่อขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูล และขยายปริมาณการใช้งานพร้อมกันให้มากขึ้นไปอีก

หากผู้ใช้มีข้อขัดข้องในการใช้งานกรุณาแจ้งให้สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอนทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี
ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน