เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนวิชา BS924102  Investment Banking วาณิชธนกิจ

Skill Level: Beginner

ภาพรวมของการเงินธุรกิจ บทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการการเงิน แนวคิดพื้นฐานของการเงินธุรกิจ มูลค่าของเงินตามเวลา การวิเคราะห์งบการเงินและงบกระแสเงินสด การจัดการเงินทุนหมุนเวียน ต้นทุนทางการเงิน อนุพันธ์ทางการเงิน การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียนแหล่งเงินทุนและตลาดการเงิน และการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน

An overview of business finance, role and functions of financial manager, fundamental concepts for business finance, time value of money and asset valuation, financial statement and cash flow statement analysis,financial planning and working capital management, cost of capital, financial derivatives, current assets management, sources of fund and financial market, the estimation of relevant cash flow and break-even point analysis

Skill Level: Beginner

ภาพรวมของการเงินธุรกิจ บทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการการเงิน แนวคิดพื้นฐานของการเงินธุรกิจ มูลค่าของเงินตามเวลา การวิเคราะห์งบการเงินและงบกระแสเงินสด การจัดการเงินทุนหมุนเวียน ต้นทุนทางการเงิน อนุพันธ์ทางการเงิน การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียนแหล่งเงินทุนและตลาดการเงิน และการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน

Skill Level: Beginner

หลักการและนโยบายการลงทุน กระบวนการลงทุน ตลาดการเงิน ตลาดหลักทรัพย์และสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องประเภทของการลงทุน การลงทุนในหลักทรัพย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ การสร้างแผนการลงทุนและการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์

Skill Level: Beginner

วัตถุประสงค์ของการวิจัยทางการเงินธุรกิจ หลักการ ระเบียบวิธี และกระบวนการวิจัย ทางธุรกิจ การค้นหาปัญหา การออกแบบวิจัย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย การกําหนดตัวอย่าง แหล่งที่มาและการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์และการนําเสนอข้อมูลการวิจัย ตลอดจนการจัดทํารายงานการวิจัย โดยเน้นให้นักศึกษาต้องสามารถทําการวิจัยและเสนอผลงานวิจัยทางด้านธุรกิจได้

Skill Level: Beginner

การออกแบบองค์การและพัฒนาองค์การ การออกแบบโครงสร้างองค์การ กระบวนการพัฒนาองค์การ วินิจฉัยองค์การ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวินิจฉัย การออกแบบกิจกรรมสอดแทรก และการประเมินผลการเปลี่ยนแปลง การออกแบบการในอนาคต สำหรับผู้ประกอบการ

Skill Level: Beginner