การสำรวจทางธรณีเคมีและเก็บตัวอย่างภาคสนาม วิธีการสุ่มตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่างในสนามและในห้องปฏิบัติการธรณีเคมี การวิเคราะห์ตัวอย่าง โดยการทดสอบแบบไม่ทําลายสภาพและการทดสอบแบบทําลายสภาพ การประมวลผลของการวิเคราะห์

 

Geochemical exploration and sample collection in the field; sampling and sample preparation in the field and geochemical laboratory; sample analysis by non-destructive testing and destructive testing, and result evaluation

Skill Level: Beginner

คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : วัฎจักรทางอุทกเคมี กระบวนการทางอุทกธรณีเคมี คุณภาพทางเคมีของน้ำบาดาล ชุดลักษณ์อุทกเคมี ทฤษฏีและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ระบบสมดุลของของเหลว ไอโซโทปในสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Hydrochemistry cycle, hydrogeochemical processes, hydrochemistry facies, numerical simulation of equilibrium speciations in aqueous systems, environmental isotopes


Skill Level: Beginner