กำเนิดและพัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์ การจัด ระเบียบทางสังคม ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในสถาบัน ทางสังคมต่าง ๆ การติดต่อสื่อสารในสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ความสัมพันธ์อย่างสันติ และการแก้ไข ความขัดแย้งทางสังคม

Foundation and development of human society and culture. Social organization, human relationship within social institutions, communication in society. Socio-cultural changes. The establishment of peaceful relationship,conflict-resolution in society. Ideal society.

Skill Level: Beginner
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ทัศนะทางวิทยาศาสตร์ว่าด้วยวิวัฒนาการทางกายและจิต ผลของระบบสังคมเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมต่อความคิดเรื่องคุณค่าและความหมายของชีวิต และต่อความคิดเรื่องตัวตน ทัศนะศาสนาเรื่องธรรมชาติที่แท้จริงของตัวตนและเป้าหมายของชีวิตทัศนะทางปรัชญาเรื่องคุณค่าของชีวิต คุณค่าของความเป็นไทย การเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างตะวันตกและตะวันออก
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Evolution of the body and the mind: the impact of cultural, political, and economical system on the idea of self and meanings of life: religious doctrines on the nature of the "ture self" and the purpose of life: philosophical doctrines onvalues and meanings of life; the relationship between psychological needs and values of life; the concept of Thai-identify; East meets West.
Skill Level: Beginner

คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : วิวัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของโลก โดยเน้นอารยธรรมตะวันตกที่มีอิทธิพลต่อปัญญา ความคิดและการสร้างสรรค์งานศิลปะ ตั้งแต่สมียโบราณจนถึงปัจจุบัน ปฏิสัมพันธ์ของอารยธรรมตะวันตกกับตะวันออก
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Word political, economic, social and cultural evolution with focus on western civilization influencing wisdom, thoughts, creativity in art from the ancient time until present interactions or western and eastern civilization.

Skill Level: Beginner

ภูมิหลัง เอกลักษณ์ และแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ในประเทศไทยตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันเทียบเคียงกับประวัติศาสตร์โลกเพื่อการท่องเที่ยว

Background, uniqueness and historical sites in Thailand from pre-history to the present day as related to the world history for tourism.

Skill Level: Beginner
ชื่อวิชา : พัฒนาการเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในประเทศลุ่มน้ำโขง
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ภูมิหลังของประเทศลุ่มน้ำโขง พัฒนาการเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศลุ่มน้ำโขงก่อนและหลังค.ศ.1975 รายงานผลกรณีศึกษา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Background of economic, social and political development of countries in Mekong Region before and after 1975, case study report
Skill Level: Beginner
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : งานเขียนทางประวัติศาสตร์ในสมัยจารีต สมัยสร้างชาติ สมัยปัจจุบัน กรณีศึกษางานเขียนทาง ประวัติศาสตร์ของคนพื้นถิ่นและคนนอกลุ่มน้ำโขง
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Historical Writings from Past to Present of People in Mekong Region and Outsiders.

Skill Level: Beginner