Virtualization Technology คือ เทคโนโลยีที่ช่วยเปลี่ยน คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง ไปเป็นระบบจำลองเสมือนจริง หลายๆ ระบบ ทำให้สามารถใช้งานหลายระบบปฏิบัติการ และ หลายแอพพลิเคชั่นได้อย่างเป็นอิสระ บนทรัพยากร (ฮาร์ดแวร์ เช่น CPU, Memory และ Hard disk) เดียวกัน โดยอาศัยการจำลองสภาพแวดล้อม จาก เวอร์ชวลไลเซชันซอฟต์แวร์ (Virtualization Software / Virtualization Application)
Skill Level: Beginner

แนวความคิดและรูปแบบของการโต้ตอบระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ ทั้งในส่วนของผู้ใช้และผู้พัฒนาระบบ กระบวนการออกแบบระบบในส่วนติดต่อผู้ใช้ ปัจจัยที่สำคัญในกระบวนการออกแบบและการประเมินผลของการโต้ตอบระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การออกแบบตัวป้อนเข้า การออกแบบส่วนแสดงผลลัพธ์ และการตอบสนองในรูปแบบต่างๆ การประยุกต์เทคนิค การโต้ตอบผู้ใช้ในเกมคอมพิวเตอร์ สภาพแวดล้อมแบบเสมือนจริง การพัฒนาคู่มือผู้ใช้

Concept of human-computer interaction in user interface and development, user interface design model, importance factor of design process and evaluate human-computer interaction, input and output design, type of interaction, applied game application by HCI, virtual environment, user manual development.

Skill Level: Beginner