616318
อาจารย์ประจำวิชา : รศ.ดร.สุพล ลิมวัฒนานนท์ และ ผศ.ดร.อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
คณาจารย์ผู้สอน ได้แก่
รศ.ดร.สุพล ลิมวัฒนานนท์
ผศ.ดร.อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา
รศ.ดร.จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์
ผศ.ดร.กรแก้ว จันทภาษา
ผศ.ดร.เชิดชัย สุนทรภาส
รศ.ดร.นุจรี ประทีปะวนิช จอห์น
ผศ.ดร.ทิพาพร กาญจนราช
อ.วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์

Skill Level: Beginner