รหัสวิชา : 261475
ชื่อวิชา : ปฏิบัติการผดุงครรภ์ 1
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ฝึกปฏิบัติการผดุงครรภ์อย่างเป็นองค์รวมและการสร้างเสริมสุขภาพสตรีและครอบครัวในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด รวมถึงทารกแรกเกิด โดยเน้นในภาวะปกติ ฝึกทำคลอดปกติและให้บริการวางแผนครอบครัว
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Midwifery practice with holistic approach and health promotion for the women and families during pregnancy, intrapartum, postpartum periods, including newborns, focuses on normal condition. Practice of normal delivery and family planning.

             รายวิชาเกี่ยวกับวิวัฒนาการและพัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล วิวัฒนาการของศาสตร์ทางการพยาบาล กระบวนการขัดเกลาเข้าสู่วิชาชีพ แนวคิดองค์รวม ศาสตร์ทางการพยาบาลกับการพยาบาลองค์รวม การพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ มโนมติและกระบวนทัศน์ทางการพยาบาล มนุษย์ในมิติองค์รวมและสิ่งแวดล้อม แนวคิดสุขภาพในเชิงแบบแผนหน้าที่ กระบวนการพยาบาลและการนำไปใช้

Evolution and development of the nursing profession, evolution of the nursing discipline, socialization into nursing, concept of holism, nursing science and holistic nursing care, humanized nursing care, nursing concepts and nursing paradigm, human in holistic and environmental dimensions, concept of health in functional health patterns, nursing process and utilization.