รายวิชาเกี่ยวกับวิวัฒนาการและพัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล วิวัฒนาการของศาสตร์ทางการพยาบาล กระบวนการขัดเกลาเข้าสู่วิชาชีพ แนวคิดองค์รวม ศาสตร์ทางการพยาบาลกับการพยาบาลองค์รวม การพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ มโนมติและกระบวนทัศน์ทางการพยาบาล มนุษย์ในมิติองค์รวมและสิ่งแวดล้อม แนวคิดสุขภาพในเชิงแบบแผนหน้าที่ กระบวนการพยาบาลและการนำไปใช้

Evolution and development of the nursing profession, evolution of the nursing discipline, socialization into nursing, concept of holism, nursing science and holistic nursing care, humanized nursing care, nursing concepts and nursing paradigm, human in holistic and environmental dimensions, concept of health in functional health patterns, nursing process and utilization.

Skill Level: Beginner

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

Skill Level: Beginner

รหัสวิชา : 261475
ชื่อวิชา : ปฏิบัติการผดุงครรภ์ 1
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ฝึกปฏิบัติการผดุงครรภ์อย่างเป็นองค์รวมและการสร้างเสริมสุขภาพสตรีและครอบครัวในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด รวมถึงทารกแรกเกิด โดยเน้นในภาวะปกติ ฝึกทำคลอดปกติและให้บริการวางแผนครอบครัว
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Midwifery practice with holistic approach and health promotion for the women and families during pregnancy, intrapartum, postpartum periods, including newborns, focuses on normal condition. Practice of normal delivery and family planning.

Skill Level: Beginner

ปฏิบัติการพยาบาลในผู้ใช้บริการที่เจ็บป่วยเล็กน้อยถึงปานกลาง และเจ็บป่วยเรื้อรัง โดยใช้กระบวนการพยาบาล ทักษะการประเมินภาวะสุขภาพ และการบำบัดทางการพยาบาล เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างเป็นองค์รวม ความสุขสบาย ความปลอดภัย และการทำกิจวัตรประจำวัน โดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลSkill Level: Beginner

พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน สาระทางวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการพยาบาล การสนทนา และการสื่อสารกับผู้ใช้บริการและทีมสุขภาพ การบันทึกและเขียนรายงานต่าง ๆ ในวิชาชีพและการเขียนบันทึกทางการพยาบาล


Skill Level: Beginner

การฝึกทักษะปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานด้วยตนเองในห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาลที่คณะพยาบาลศาสตร์ หรือห้องปฏิบัติการฯ ที่หอพักคณะพยาบาล โดยใช้สื่อ e-learning ที่จัดเตรียมไว้ให้ โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการที่หอพักคณะพยาบาลนักศึกษาจะเข้าฝึกได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Skill Level: Beginner