สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักการและกระบวนการออกแบบแผนผังก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์และสภาพแวดล้อมภายในอาคารพักอาศัยขนาดเล็ก การวิเคราะห์แผนผังก่อสร้าง สถานที่ก่อสร้าง มาตราส่วนมนุษย์ จิตวิทยาและพฤติกรรมของผู้ใช้ 


Skill Level: Beginner