หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต